Винен туризъм

Друг вид алтернативен туризъм е виненият, който успешно може да се съчетае със селския. Напоследък виното става все по-привлекателен обект на туризма. Интересът към него се засилва и разширява. Много туристи извършват пътуванията си, мотивирани от възможностите да научат повече за виното-да се запознаят с нови или да дегустират любими вина, да се запознаят с моменти от лозарството и винопроизводството на определен регион, да се срещнат с местното население, произвеждащо известни вина, и с неговите традиции в това отношение, да се запознаят с празниците и обичаите, свързани с виното. За това допринася и все по-нарастващото желание на хората да практикуват нетрадиционен туризъм. Освен това има много любители на хубави вина, които проявяват по-широк интерес към тях и са склонни да го задоволят. Тази, както и други социално-икономически причини наложиха през последните години да се появи и бързо да започне да се развива така нареченият винен туризъм.

Няма една общоприета дефиниция за винения туризъм. В повечето определения стои интересът към виното и всичко, свързано с него. Дори го определят като хоби туризъм, а някои- и като развлекателен. Независимо от дискусиите той вече се е наложил като самостоятелен вид специализиран туризъм. Като се имат предвид характерните особености на туристически продукт, мотивите за практикуването му и вече наложилата се практика може да се даде следната дефиниция: Виненият туризъм е вид специализиран туризъм, при който на туриста се предоставя възможност от една страна да се запознае с лозя и лозарски практики (зарязване, гроздобер) от даден регион, да се запознае с историята, традициите и винопроизводството на винарски къщи (изби, цех), с различни вина и други спиртни напитки чрез дегустации и от друга страна да участва в празници, ритуални практики и фестивали, свързани с виното и съчетани с богат фолклор и анимации.

Виненият туризъм се практикува самостоятелно – от хора, които се интересуват от всичко за виното или са любители на вина, или той може да бъде част от други видове туризъм – селски, агро-туризъм, кулинарен туризъм. Освен това туроператорите организират винени турове за ползващите ваканцията си туристи (при ваканционния туризъм, например морски). Виненият туризъм може да се съчетае с различни прояви, свързани с виното – празници, панаири, винарии, винени фестивали и др., както и с празници, обичаи и ритуали, свързани с бита на местните хора. Практикуващите винен туризъм обикновено са хора, които се интересуват от повече информация за виното или са любители на вината; имат средни и високи доходи; живеят в големи населени места; търсят нетрадиционни форми на туризъм; привлича ги новото, нестандартното.

Едно от доказателствата, че виненият туризъм в България вече постига популярност в чужбина и има шанс да привлича все повече туристи са отзивите в чуждестранните медии и оценката за този вид туризъм. Ако трябва да се обобщят, в преобладаващата си част те са позитивни и се основават най-общо на: производство на хубави вина у нас и популярността им в много страни; наличие на силно и с традиции лозарство и винарство; възможност за съчетаване на „винените” туристически услуги със самобитния бит и култура, празници и обичаи на местните хора; разнообразяване на ваканцията на море с винени екскурзии.

Дигитални инструменти за презентация на винен туризъм

11 романтични идеи за винен туризъм в България

Leave Comment