Балнеоложки туризъм

Друг вид туризъм, който е много близък до спа туризма е балнеоложкият, свързан е с посещението на местности, където има минерални извори и бани или лечебна кал. Популярността на балнеоцентровете в Европа се възражда, защото те наред с традиционните методи на лечение възстановят и целебните терапии на древните времена. В днешни дни се води битка за здравето на здравия човек. Анализите показват, че нарастващата продължителност на живота в икономически развитите страни увеличава значението на балнеотуризма. Нараства и ролята на възрастните хора като потребители на този специфичен туристически продукт. Територията на България е богата на лечебни минерални извори, чието лековито въздействие е било усвоено още от траките, римляните и древните гърци. Повече от 800 водни минерални извори, са групирани в над 240 различни местности в страната. Много от тях извират от дълбочина над 2000 м, а температурата им варира от 37°C до 101°C. Българските хидроминерални и биоклиматични центрове, курортите с лечебна кал, морска вода и други са признати за едни от най – добрите в Европа.

Малко са страните в Европа, които могат да се конкурират с България по изобилие и многообразие на термоминерални води с различен физикохимичен състав и калолечебни суровини. Известни и проучени са над 550 находища с 1600 минерални извора с общ дебит от 4900 л/сек. Преобладават слабоминерализираните минерални води – 66.7%, минерализирани минерални води – 14.4% и газови води – 17,9%. По своя химически състав термоминералните ни води се отличават с голямо разнообразие. Освен слабоминерализираните хидротерми, страната ни разполага с ценни сулфидни, радонови, силициеви, хлорно-натриеви, възкисели и съдържащи флуор, желязо и арсен минерални води. Особено ценен ресурс са големите запаси на страната от висококачествена лиманна лечебна кал и лечебен торф.

Значително е предимството на България в климатично отношение в сравнение с традиционно възприетите туристически страни, развиващи балнеотуризъм на Балканите, в Западна Европа и по Средиземноморието. Много от находищата на минерални води са локализирани в планинска или полупланинска среда с богати биоклиматични и ландшафтни качества, в близост до чисти планински води и иглолистна растителност – уникална среда с йонообразуващи фактори и с голямо физиологично и терапевтично значение.

Изобилие на термоминерални води и лечебна кал има в таласотерапевтичната зона на Черноморското крайбрежие.

Тази обективно благоприятна природна среда осигурява реални възможности за удължаване на сезона и за по-ефективно използване на биоклиматичните ресурси за отдих, лечение и профилактика на редица социално-значими заболявания.

Балнеолечението в България е с дългогодишни традиции. В балнеоцентровете работят много добре подготвени специалисти, използват се наличните и допълнителни лечебни ресурси. Богатата гама от лечебни и възстановителни туристически програми непрекъснато се обновява с включването на екзотични, самобитни елементи, както и по-модерни лечения с ясната цел да се отговори на съвременните изисквания на търсенето на международните пазари. Така нашите балнеокурорти се изпълват с качествено ново съдържание и насочват продукта към по-широка потребителска аудитория – от хора, нуждаещи се от лечение и профилактика до по-широк диапазон от здрави хора, търсещи релаксация и избавяне от ежедневния стрес.

Дигитални инструменти за презентация на балнеоложки туризъм:

Балнео, СПА и уелнес туризъм в България

Leave Comment